طرماح؟

photo_۲۰۲۰-۱۰-۳۱_۱۲-۰۷-۳۲.jpg

? طرِمّاح که بود؟

#دعوا_سر_اولویت_است
#اصحاب_صراط_سوی
#حجت_الاسلام_علوی
#نشر_سدید
@tanhaelaj